Loading...

Language Assistance Services

 
Español (Spanish) ATENCIÓN: Si usted habla español, servicios de asistencia lingüística, de forma gratuita, están a su disposición. Llame al 1-855-247-3479 (TTY: 711).
Português (Portuguese) ATENÇÃO: Se você fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos gratuitos. Ligue para 1-855-247-3479 (TTY: 711).
Kreyòl Ayisyen (French Creole) ATANSYON: Si nou palé  Kreyòl Ayisyen, gen asistans pou sèvis ki disponib nan lang nou pou gratis. Rele 1-855-247-3479 (TTY: 711).
繁體中文 (Traditional Chinese)注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-855-247-3479(TTY:711)。
Tiếng Việt (Vietnamese) CHÚ Ý: Nếu quí vị nói Tiếng Việt, dịch vụ thông dịch của chúng tôi sẵn sàng phục vụ quí vị miễn phí. Gọi số 1-855-247-3479 (TTY: 711).
Русский (Russian) ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-855-247-3479 (телетайп: 711).
(Arabic) العربية
ملاحظة: إذا أنت تتكلم اللغة العربية، نوفر لك خدمات المساعدة اللغوية مجانًا. اتصل على 1-855-247-3479 (TTY: 711)
ខ្មែរ (Cambodian) ្រសុំជូនដំណឹង៖ បើអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ, យើងមានសេវាកម្មបកប្រែ ជូនលោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-855-247-3479 (TTY: 711)។
Français (French) ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique-vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-855-247-3479 (ATS: 711).
Italiano (Italian) ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-855-247-3479 (TTY: 711).
한국어 (Korean) '알림': 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-855-247-3479 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.
ελληνικά (Greek) ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, υπάρχουν στη διάθεσή σας δωρεάν υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης. Καλέστε 1-855-247-3479 (TTY: 711).
Polski (Polish) UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-855-247-3479 (TTY: 711).
हिंदी (Hindi) ध्यान दीजिए: अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिये भाषाकी सहायता मुफ्त में उपलब्ध है. जानकारी के लिये फोन करे. 1-855-247-3479 (TTY: 711)
ગુજરાતી (Gujarati) ધ્યાન આપો : જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો તો આપને માટે ભાષાકીય સહાય તદ્દન મફત ઉપલબ્ધ છે. વિશેષ માહિતી માટે ફોન કરો. 1-855-247-3479 (TTY: 711)
ພາສາລາວ (Lao) ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-855-247-3479 (TTY: 711).
ATTENTION: If you speak a language other than English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-855-247-3479 (TTY: 711)
CHAT WITH ROBIN